Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is MVB Thuisverpleging bv genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken.

MVB Thuisverpleging bv hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop MVB Thuisverpleging bv omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met MVB Thuisverpleging bv via het telefoonnummer 016/600015 of 0479/795155 of per mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

MVB Thuisverpleging bv, Corbeillestraat 78, 2235 Westmeerbeek, KBO 0444 369 569 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners.

WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ?

Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994.

In beginsel worden uw gegevens verwerkt op basis van de contractuele relatie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzorging of behandeling en het medisch contract dat daartoe met u wordt gesloten. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op taken van vitaal belang die zorgverleners vervullen.

Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming ten allen tijden weer intrekken.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS ?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken persoon deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gemelde doeleinden.

Met deze derde, worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derde doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW.

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die worden gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien er toch doorgifte naar derde landen zou plaatsvinden, dan worden de passende maatregelen getroffen. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via het telefoonnummer 016/600015 of 0479/795155 of per mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD EN HOELANG WORDEN DEZE BEWAARD ?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden minstens 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

WELKE RECHTEN HEEFT U EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN ?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding aangerekend worden) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een ander persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening gehouden worden met de wettelijke mogelijkheden inzake. U kan uw verzoek indienen via e-mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., met een bewijs van identiteit. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens 2 maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door MVB Thuisverpleging bv, kan u steeds contact opnemen met MVB Thuisverpleging bv zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 016/600015 of 0479/795155 of per mail op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 25 mei 2018. MVB Thuisverpleging bv heeft het recht om het privacybeleid ten allen tijden te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.